Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid vianezavisan nezavisan
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself vianezavisan nezavisan

December 30 2017

0026 d9a0 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
7939 9e8c 500
5433 12bf 500
5441 d85c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanything anything
9779 fa07 500
Reposted frombrumous brumous viaanything anything
9839 bf62 500
Reposted frommakle makle viastonerr stonerr
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
9663 6a62
Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianezavisan nezavisan
5590 fd33 500

cophinebw:

Evelyne Brochu for Clin d'oeil November 2017

7058 6f3c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 03 2017

5767 551a
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
5796 6c90

kxdrgfs4u:

Przytul mnie

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
5797 17b1 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl