Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

5767 551a
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
5796 6c90

kxdrgfs4u:

Przytul mnie

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
5797 17b1 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 29 2017

8236 eae6 500
Reposted from0 0 viaiwantmagic iwantmagic
Im więcej ktoś wie, tym bardziej nie powiodło mu się w życiu.
— Umberto Eco ‘Temat na pierwszą stronę

September 26 2017

9449 19c7 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viahagis hagis
8481 2816 500
Reposted fromTriforce Triforce viaiwantmagic iwantmagic
3324 fcfd 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viastonerr stonerr
3100 06ae 500
Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. […] Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.
— Ernest Hemingway
Reposted fromstonerr stonerr

September 25 2017

6752 7fbb 500
9925 740c 500
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaAmericanlover Americanlover
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viajointskurwysyn jointskurwysyn
0666 37ad 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
1499 9aaf
Reposted fromsassenach sassenach viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl